Transport gratuït per comandes superiors a 100 euros
Categories
Condicions d'ús de Joieria Feijóo Online
Joieria Feijóo S.L.
C/Riu Glorieta Local 3
43006 TARRAGONA
ESPAÑA
CIF: B43662055
www.joieriafeijoo.es
info@joieriafeijoo.es

LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Joieria Feijóo S.L. amb CIF B43662055 i domicili a C/Riu Glorieta Local 3 de Tarragona 43006 (en endavant, "Joieria Feijóo S.L.") i els tercers en endavant, "Usuaris" que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga on line del lloc web oficial de Joieria Feijóo S.L. (http://www.joieriafeijoo.es, en endavant la "Botiga").

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

1.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, per adquirir els productes hi ha utilitzar cada un dels serveis de la Botiga de forma diligent, amb conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà també d'abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudir de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Joieria Feijóo S.L., els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

2. PRODUCTES I PREUS

2.1 Joieria Feijóo S.L. Es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Joieria Feijóo S.L. podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferts o inclosos a la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi d’una altra cosa, aquests nous Productes es regiran per allò disposat a les presents Condicions Generals. Així mateix, Joieria Feijóo S.L. es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

2.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA.

3. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

3.1 En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, Joieria Feijóo S.L. Enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Joieria Feijóo S.L.

3.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

3.3 Joieria Feijóo S.L. Arxivarà els documents electrònics en els que es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra.

3.4 La confirmació de la comanda enviada per Joieria Feijóo S.L. No té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Joieria Feijóo S.L. Enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

4. DRET DE DESISTIMENT

4.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Joieria Feijóo S.L. a través del correu electrònic a la següent adreça: info@joieriafeijoo.es. i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, corrent a càrrec de l´usuari el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà amb conformitat amb les instruccions que Joieria Feijóo S.L. indiqui al Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de catorze (14) dies des que Joieria Feijóo S.L. li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Joieria Feijóo S.L. Hauríeu de fer l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

4.3 No es podrà exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@joieriafeijoo.es.

6. SERVEI D'ENTREGA A DOMICILI

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, per la qual cosa el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la direcció d'entrega que l'usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

6.2 El servei de lliurament de Joieria Feijóo S.L., es realitza en col.laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es serviran comandes en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

6.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

7. PROPIETAT INTEL LECTUAL I INDUSTRIAL

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel.lectual i industrial de la pròpia Joieria Feijóo S.L. o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel.lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat per Joieria Feijóo S.L. o en el seu cas pels tercers titulars dels drets corresponents, o al menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través d'els mateixos.

7.3 L'usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Joieria Feijóo S.L. o per tercers a la Botiga.

8. PROTECCIÓ DE DADES

8.1 En compliment de la Llei 15/99 LOPD, l'informem que les seves dades personals i altres informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de Joieria Feijóo S.L., mentre no es sol.liciti la seva cancel.lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a Joieria Feijóo S.L. Per tant l'usuari autoritza expressament a la remissió, fins i tot a través de mitjans electrònics i de les esmentades entitats, de comunicacions comercials i ofertes i concursos promocionals.

8.2 L'Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel.lació dirigint-se a Joieria Feijóo S.L. - C/Riu Glorieta Local 3 - 43006 Tarragona o mitjançant correu electrònic dirigit a info@joieriafeijoo.es, adjuntant còpia del seu NIF o document identificatiu substitutori.

8.3 Les respostes marcades amb * en el formulari d'inscripció tenen caràcter obligatori. El seu no contestació impedirà que es pugui realitzar la compra dels productes seleccionats.

9. CONTRASENYES

9.1 Joieria Feijóo S.L. Facilitarà l'ús de contrasenyes personals al usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Joieria Feijóo S.L. De forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

10. COOKIES

10.1 Joieria Feijóo S.L. Utilitza cookies a fi de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats al disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta prèviament pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

10.2 Si l’usuari no desitja que s'instal·li al seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-la. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts a la Botiga.

11. LLEI APLICABLE I FURTS

11.1 Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona, amb renúncia al furt que els pogués correspondre l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.
Continua